نام واحد : گروه کارخانجات صنعتی تبرک

نام محصول : کنجاله ازپس مانده های حاصل ازتولید روغن

 • سریال مجوز : 1904961
 • شماره مجوز : 10600
 • تاریخ مجوز : 07/11/1388
 • کد محصول : 15141250
 • شرح محصول : کنجاله ازپس مانده های حاصل ازتولید روغن
 • ظرفیت : 37,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%