نام واحد : دانه گلوش خراسان

نام محصول : کنجاله کلزا

 • سریال مجوز : 1904620
 • شماره مجوز : 1693
 • تاریخ مجوز : 19/03/1388
 • کد محصول : 15141255
 • شرح محصول : کنجاله کلزا
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%