نام واحد : تک چین شمس

نام محصول : انواع خشکبارروکش شده

 • سریال مجوز : 1905547
 • شماره مجوز : 10483
 • تاریخ مجوز : 22/08/1387
 • کد محصول : 15492172
 • شرح محصول : انواع خشکبارروکش شده
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ماکارونی رشته فرنگی محصولات اردی مشابه(1544)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%