نام واحد : قنبر باقری

نام محصول : ذرت بودادهپاپ کورن

 • سریال مجوز : 1925628
 • شماره مجوز : 11284
 • تاریخ مجوز : 22/03/1391
 • کد محصول : 15311614
 • شرح محصول : ذرت بوداده [پاپ کورن ]
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%