نام واحد : سیمین سپهربینالود

نام محصول : کنجاله پنبه دانه

 • سریال مجوز : 1906884
 • شماره مجوز : 4386
 • تاریخ مجوز : 08/11/1387
 • کد محصول : 15141251
 • شرح محصول : کنجاله پنبه دانه
 • ظرفیت : 5,600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%