نام واحد : ایرج زینی وند مجرد

نام محصول : کشتارگاه مرغ

 • سریال مجوز : 200054000000
 • شماره مجوز : 14843/122
 • تاریخ مجوز : 01/10/1394
 • کد محصول : 1511412457
 • شرح محصول : کشتارگاه مرغ
 • ظرفیت : 3,024,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%