نام واحد : زرین ید عطار

نام محصول : بسته بندی نمک

 • سریال مجوز : 1931498
 • شماره مجوز : 2002
 • تاریخ مجوز : 22/03/1387
 • کد محصول : 15492531
 • شرح محصول : بسته بندی نمک
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%