نام واحد : تعاونی تولیدی رشته آش و ماکارونی یاور گناباد

نام محصول : رشته فرنگیورمیشل

 • سریال مجوز : 1930606
 • شماره مجوز : 31191
 • تاریخ مجوز : 19/08/1386
 • کد محصول : 15441122
 • شرح محصول : رشته فرنگی ورمیشل
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ماکارونی رشته فرنگی محصولات اردی مشابه(1544)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%