نام واحد : شهرداری گناباد

نام محصول : کشتارگاه گوسفند

 • سریال مجوز : 200089000000
 • شماره مجوز : 119/26/4000
 • تاریخ مجوز : 25/10/1392
 • کد محصول : 1511412454
 • شرح محصول : کشتارگاه گوسفند
 • ظرفیت : 30,000 راس
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 5%
  5%