نام واحد : علی اکبر فرزادیان

نام محصول : عسل طبیعی

 • سریال مجوز : 350307000000
 • شماره مجوز : 127/35835
 • تاریخ مجوز : 28/11/1394
 • کد محصول : 122412323
 • شرح محصول : عسل طبیعی
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)
 • گروه 4 رقمی : -122
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%