نام واحد : طلای سفید امید تربت

نام محصول : پنبه دانه جهت استخراج روغن (کشاورزی)

 • سریال مجوز : 350310000000
 • شماره مجوز : 120/1423680
 • تاریخ مجوز : 11/08/1393
 • کد محصول : 111512330
 • شرح محصول : پنبه دانه جهت استخراج روغن (کشاورزی)
 • ظرفیت : 580 تن
 • گروه 2 رقمی : کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)
 • گروه 4 رقمی : -140
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%