نام واحد : جعفر پاک نظر

نام محصول : برنج کوبی

 • سریال مجوز : 350275000000
 • شماره مجوز : 125/7592
 • تاریخ مجوز : 11/03/1393
 • کد محصول : 140412303
 • شرح محصول : برنج کوبی
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)
 • گروه 4 رقمی : -140
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%