کد تعرفه

01041000

برگشت شرح تعرفه

حیوا نات زنده ا ز نوع گوسفند

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 149,222,719 - 457,792,565 - 27,915,283 - 103,435,513 -
1385 8,455,512 200,592,717,468 21,743,697 2.57 0 0 0 0.00
1386 36,531,431 852,219,374,067 91,733,252 2.51 162,630 3,285,187,911 352,062 2.16
1387 43,082,366 1,044,143,197,472 108,570,751 2.52 373,220 9,169,730,975 918,302 2.46
1388 21,156,558 527,956,642,981 53,352,845 2.52 7,138,133 226,812,416,898 22,865,619 3.20
1389 105,360 2,722,966,669 265,508 2.52 8,839,471 310,732,902,753 29,954,486 3.39
1390 13,191,384 554,284,603,670 49,366,690 3.74 5,251,726 198,265,494,234 18,544,613 3.53
1391 3,236,278 191,208,222,780 15,596,103 4.82 2,518,757 239,949,007,001 12,295,801 4.88
1392 0 0 0 0.00 3,453,898 436,116,573,868 17,559,417 5.08
1393 23,289,970 3,148,105,980,400 116,294,419 4.99 177,448 24,078,162,323 945,213 5.33
1394 173,860 26,236,623,700 869,300 5.00 0 0 0 0.00
8 دقیقه پیش انتخاب
27 دقیقه پیش فارس
40 دقیقه پیش ایلنا
40 دقیقه پیش ایلنا
40 دقیقه پیش ایرنا
41 دقیقه پیش ایران اکونومیست
1 ساعت پیش پول نیوز
1 ساعت پیش ایرنا
1 ساعت پیش تسسنیم
1 ساعت پیش تسسنیم
1 ساعت پیش بانکداری ایرانی
1 ساعت پیش فارس
1 ساعت پیش دنیای خودرو
1 ساعت پیش car
1 ساعت پیش روزان
1 ساعت پیش روزان
2 ساعت پیش مهر
2 ساعت پیش ایسنا
2 ساعت پیش شاتانیوز
2 ساعت پیش جهان اقتصاد