کد تعرفه

01029090

برگشت شرح تعرفه

سایر گاوها بجز گاوشیری و مولد نژا دخالص

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 231,320 - 663,150 - 31,855,144 - 25,909,002 -
1385 31,640 438,499,440 47,460 1.50 2,300,266 17,536,927,117 1,907,910 0.83
1386 16,020 304,459,578 32,915 2.05 5,691,406 43,505,706,881 4,680,862 0.82
1387 58,220 1,549,147,086 157,194 2.70 5,679,322 43,893,644,997 4,613,476 0.81
1388 21,150 522,795,362 52,493 2.48 15,302,210 123,225,304,157 12,384,528 0.81
1389 104,290 3,853,443,223 373,088 3.58 2,881,940 23,265,780,996 2,322,226 0.81
1390 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1391 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1392 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1393 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1394 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
2 ساعت پیش جهان اقتصاد
2 ساعت پیش مهر
6 ساعت پیش ایرنا
7 ساعت پیش مهر
8 ساعت پیش ایسنا
8 ساعت پیش ایرنا
8 ساعت پیش ایرنا
8 ساعت پیش ایرنا
8 ساعت پیش پارس نیوز
9 ساعت پیش بنکر
9 ساعت پیش ایرنا
9 ساعت پیش فارس
9 ساعت پیش مهر
10 ساعت پیش تدبیر
10 ساعت پیش سرمایه‌داری
10 ساعت پیش عصراعتبار
11 ساعت پیش شاتانیوز
11 ساعت پیش شاتانیوز
11 ساعت پیش شاتانیوز
17 ساعت پیش باشگاه خبرنگاران