کد تعرفه

01029090

برگشت شرح تعرفه

سایر گاوها بجز گاوشیری و مولد نژا دخالص

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 231,320 - 663,150 - 31,855,144 - 25,909,002 -
1385 31,640 438,499,440 47,460 1.50 2,300,266 17,536,927,117 1,907,910 0.83
1386 16,020 304,459,578 32,915 2.05 5,691,406 43,505,706,881 4,680,862 0.82
1387 58,220 1,549,147,086 157,194 2.70 5,679,322 43,893,644,997 4,613,476 0.81
1388 21,150 522,795,362 52,493 2.48 15,302,210 123,225,304,157 12,384,528 0.81
1389 104,290 3,853,443,223 373,088 3.58 2,881,940 23,265,780,996 2,322,226 0.81
1390 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1391 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1392 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1393 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1394 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
34 دقیقه پیش دنیای اقتصاد
34 دقیقه پیش دنیای اقتصاد
38 دقیقه پیش دنیای اقتصاد
46 دقیقه پیش آفتاب نیوز
1 ساعت پیش دنیای اقتصاد
2 ساعت پیش زومیت
2 ساعت پیش تابناک
4 ساعت پیش تابناک
5 ساعت پیش جهان اقتصاد
5 ساعت پیش جهان اقتصاد
6 ساعت پیش اخبار صنعت
6 ساعت پیش اخبار صنعت
6 ساعت پیش اخبار صنعت
7 ساعت پیش اقتصاد آنلاین
8 ساعت پیش الف
8 ساعت پیش صنعت نویس
9 ساعت پیش خردادنیوز
9 ساعت پیش ایسنا
9 ساعت پیش ایسنا
10 ساعت پیش فانوس نیوز