کد تعرفه

01029010

برگشت شرح تعرفه

گاو شیری به جزء مولد نژاد خاص

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 41,680 - 93,198 - 217,510 - 179,318 -
1385 19,400 329,364,000 36,000 1.86 0 0 0 0.00
1386 13,250 308,788,750 32,923 2.48 0 0 0 0.00
1387 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1388 6,350 169,804,080 17,145 2.70 217,510 1,788,920,946 179,318 0.82
1389 2,680 71,390,376 7,130 2.66 0 0 0 0.00
1390 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1391 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1392 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1393 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1394 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
2 ساعت پیش جماران
2 ساعت پیش ایرنا
2 ساعت پیش شفاآنلاین