کد تعرفه

01019010

برگشت شرح تعرفه

اسب برا ی مسابقه

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 0 - 0 - 617,143 - 10,405,022 -
1385 0 0 0 0.00 50,500 5,476,175,396 599,388 11.87
1386 0 0 0 0.00 80,100 7,161,843,874 771,311 9.63
1387 0 0 0 0.00 53,841 8,294,667,367 882,976 16.40
1388 0 0 0 0.00 85,850 17,931,603,897 1,807,939 21.06
1389 0 0 0 0.00 150,200 31,149,402,209 3,007,723 20.02
1390 0 0 0 0.00 196,652 36,072,451,076 3,335,685 16.96
1391 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1392 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1393 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1394 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
2 ساعت پیش جماران
2 ساعت پیش ایرنا
2 ساعت پیش شفاآنلاین