کد تعرفه

01051110

برگشت شرح تعرفه

مرغ وخروس زنده مولد نژا د به وزن 185گرم وکمتر

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 25,775 - 641,799 - 124,668 - 31,567,259 -
1385 3,838 803,496,093 87,171 22.71 35,861 82,182,544,633 8,932,043 249.07
1386 4,241 1,116,087,652 119,155 28.10 23,091 63,343,857,204 6,817,300 295.24
1387 0 0 0 0.00 25,064 56,844,807,770 6,140,295 244.98
1388 9,412 3,155,322,040 322,220 34.24 35,819 82,330,485,801 8,305,184 231.87
1389 6,550 176,013,968 17,023 2.60 0 0 0 0.00
1390 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1391 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1392 1,734 2,385,698,140 96,230 55.50 0 0 0 0.00
1393 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1394 0 0 0 0.00 4,833 41,248,508,967 1,372,437 283.97
2 ساعت پیش جهان اقتصاد
2 ساعت پیش مهر
6 ساعت پیش ایرنا
7 ساعت پیش مهر
8 ساعت پیش ایسنا
8 ساعت پیش ایرنا
8 ساعت پیش ایرنا
8 ساعت پیش ایرنا
8 ساعت پیش پارس نیوز
9 ساعت پیش بنکر
9 ساعت پیش ایرنا
9 ساعت پیش فارس
9 ساعت پیش مهر
10 ساعت پیش تدبیر
10 ساعت پیش سرمایه‌داری
10 ساعت پیش عصراعتبار
11 ساعت پیش شاتانیوز
11 ساعت پیش شاتانیوز
11 ساعت پیش شاتانیوز
17 ساعت پیش باشگاه خبرنگاران