کد تعرفه

01051110

برگشت شرح تعرفه

مرغ وخروس زنده مولد نژا د به وزن 185گرم وکمتر

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 25,775 - 641,799 - 124,668 - 31,567,259 -
1385 3,838 803,496,093 87,171 22.71 35,861 82,182,544,633 8,932,043 249.07
1386 4,241 1,116,087,652 119,155 28.10 23,091 63,343,857,204 6,817,300 295.24
1387 0 0 0 0.00 25,064 56,844,807,770 6,140,295 244.98
1388 9,412 3,155,322,040 322,220 34.24 35,819 82,330,485,801 8,305,184 231.87
1389 6,550 176,013,968 17,023 2.60 0 0 0 0.00
1390 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1391 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1392 1,734 2,385,698,140 96,230 55.50 0 0 0 0.00
1393 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1394 0 0 0 0.00 4,833 41,248,508,967 1,372,437 283.97
33 دقیقه پیش دنیای اقتصاد
33 دقیقه پیش دنیای اقتصاد
37 دقیقه پیش دنیای اقتصاد
45 دقیقه پیش آفتاب نیوز
1 ساعت پیش دنیای اقتصاد
2 ساعت پیش زومیت
2 ساعت پیش تابناک
4 ساعت پیش تابناک
5 ساعت پیش جهان اقتصاد
5 ساعت پیش جهان اقتصاد
6 ساعت پیش اخبار صنعت
6 ساعت پیش اخبار صنعت
6 ساعت پیش اخبار صنعت
7 ساعت پیش اقتصاد آنلاین
8 ساعت پیش الف
8 ساعت پیش صنعت نویس
9 ساعت پیش خردادنیوز
9 ساعت پیش ایسنا
9 ساعت پیش ایسنا
10 ساعت پیش فانوس نیوز