کد تعرفه

01051290

برگشت شرح تعرفه

بوقلمون بوزن 185گرم و کمتر به غیرا زمولد نژا د

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 112,758 - 275,794 - 123,792 - 3,638,842 -
1385 0 0 0 0.00 8,339 1,409,800,745 153,045 18.35
1386 0 0 0 0.00 9,207 1,944,942,252 209,576 22.76
1387 0 0 0 0.00 19,278 5,145,769,588 546,051 28.33
1388 2,500 41,084,400 4,200 1.68 40,822 13,080,129,612 1,319,784 32.33
1389 30,370 1,156,544,052 113,439 3.74 29,758 10,248,715,573 992,401 33.35
1390 0 0 0 0.00 15,062 4,059,540,660 379,567 25.20
1391 0 0 0 0.00 1,326 471,000,000 38,418 28.97
1392 520 23,719,752 958 1.84 0 0 0 0.00
1393 4,820 216,575,073 8,097 1.68 0 0 0 0.00
1394 74,548 4,466,137,936 149,100 2.00 0 0 0 0.00
2 ساعت پیش جماران
2 ساعت پیش ایرنا
2 ساعت پیش شفاآنلاین