کد تعرفه

01063190

برگشت شرح تعرفه

سایر پرندگان شکاری بجز برا ی تحقیقات (پزشکی آزمایشگاهی و سرم سازی )

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 9,634 - 93,126 - 120 - 650 -
1385 12 22,149,600 2,400 200.00 0 0 0 0.00
1386 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1387 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1388 0 0 0 0.00 120 6,433,231 650 5.42
1389 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1390 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1391 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1392 4,178 647,679,987 26,079 6.24 0 0 0 0.00
1393 55 152,593,080 5,860 106.55 0 0 0 0.00
1394 5,389 1,693,640,999 58,787 10.91 0 0 0 0.00