کد تعرفه

01051140

برگشت شرح تعرفه

جوجه اجداد تخم گذار

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 74,294 - 300,663 - 7,185 - 3,960,331 -
1385 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1386 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1387 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1388 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1389 0 0 0 0.00 334 4,157,997,516 399,846 1,197.14
1390 0 0 0 0.00 634 8,794,129,214 807,048 1,272.95
1391 0 0 0 0.00 539 15,462,487,605 815,661 1,513.29
1392 72,374 6,992,465,011 281,463 3.89 753 22,419,418,846 900,560 1,195.96
1393 1,920 512,140,800 19,200 10.00 549 12,536,139,888 469,976 856.06
1394 0 0 0 0.00 4,376 16,828,136,768 567,240 129.63
2 ساعت پیش جماران
2 ساعت پیش ایرنا
2 ساعت پیش شفاآنلاین