کد تعرفه

01051220

برگشت شرح تعرفه

جوجه یکروزه گوشتی بوقلمون ،به وزن 185گرم وکمتر .

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 0 - 0 - 342,815 - 11,147,700 -
1385 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1386 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1387 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1388 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1389 0 0 0 0.00 43,407 13,980,232,210 1,347,878 31.05
1390 0 0 0 0.00 80,379 29,832,964,436 2,722,847 33.88
1391 0 0 0 0.00 93,391 45,181,162,014 2,902,446 31.08
1392 0 0 0 0.00 84,539 71,108,987,502 2,859,266 33.82
1393 0 0 0 0.00 33,543 28,344,665,895 1,082,466 32.27
1394 0 0 0 0.00 7,556 7,009,509,127 232,797 30.81