کد تعرفه

01063290

برگشت شرح تعرفه

سایرطوطی هاا زجمله طوطی معمولی بجز برا ی تحقیقات پزشکی و...

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 35,394 - 4,628,600 - 255 - 27,201 -
1385 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1386 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1387 644 1,119,574,650 113,096 175.61 0 0 0 0.00
1388 7,194 4,578,713,392 460,053 63.95 0 0 0 0.00
1389 3,239 4,900,516,108 475,800 146.92 120 91,081,633 8,809 73.41
1390 3,203 3,739,191,478 352,119 109.92 85 156,647,502 14,584 171.58
1391 4,354 17,255,042,188 1,021,069 234.51 5 13,196,934 1,076 215.20
1392 4,826 19,612,446,238 787,620 163.21 0 0 0 0.00
1393 10,115 24,643,786,974 922,338 91.18 5 24,637,978 965 193.00
1394 1,820 14,570,373,527 496,506 272.84 40 52,926,272 1,767 44.17
1 ساعت پیش دانشجو
4 ساعت پیش سرمایه‌داری
4 ساعت پیش ایسنا
5 ساعت پیش فردانیوز