کد تعرفه

01051160

برگشت شرح تعرفه

جوجه یکروزه گوشتی ازمرغ وخروس به وزن 185گرم وکمتر .

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 3,393,450 - 29,293,675 - 120,340 - 5,451,009 -
1385 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1386 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1387 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1388 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1389 171,403 14,309,057,800 1,381,502 8.06 40,420 9,204,486,494 886,125 21.92
1390 259,345 26,126,087,412 2,365,780 9.12 67,536 22,050,275,825 2,084,122 30.86
1391 449,617 65,401,639,268 3,711,177 8.25 325 137,434,960 5,607 17.25
1392 1,118,364 229,810,835,564 9,238,826 8.26 8,305 31,744,249,186 1,282,506 154.43
1393 950,729 224,385,664,472 8,483,483 8.92 3,754 30,449,648,658 1,192,649 317.70
1394 443,992 119,962,528,977 4,112,905 9.26 0 0 0 0.00
2 ساعت پیش جماران
2 ساعت پیش ایرنا
2 ساعت پیش شفاآنلاین