کد تعرفه

01021090

برگشت شرح تعرفه

سایرحیوا نات زنده ا ز نوع گاو مولد نژا د خالص بجز گاو شیری

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 749,830 - 3,192,015 - 379,910 - 901,564 -
1385 0 0 0 0.00 47,850 361,321,857 39,428 0.82
1386 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1387 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1388 233,610 6,251,345,708 629,289 2.69 0 0 0 0.00
1389 365,810 18,054,999,010 1,760,669 4.81 0 0 0 0.00
1390 150,410 8,483,677,608 802,057 5.33 332,060 10,493,966,654 862,136 2.60
1391 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1392 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1393 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1394 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00