کد تعرفه

01012910

برگشت شرح تعرفه

اسب برای مسابقه

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 0 - 0 - 435,435 - 10,791,928 -
1385 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1386 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1387 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1388 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1389 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1390 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1391 0 0 0 0.00 43,350 13,562,147,733 709,151 16.36
1392 0 0 0 0.00 117,185 50,692,367,936 2,037,545 17.39
1393 0 0 0 0.00 153,030 101,379,319,510 3,820,149 24.96
1394 0 0 0 0.00 121,870 125,279,075,179 4,225,083 34.67
1 ساعت پیش دانشجو
4 ساعت پیش سرمایه‌داری
4 ساعت پیش ایسنا
5 ساعت پیش فردانیوز