کد تعرفه

01012990

برگشت شرح تعرفه

سایر- اسب به جز مولد نژاد خالص و اسب برای مسابقه

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 0 - 0 - 72,100 - 1,231,090 -
1385 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1386 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1387 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1388 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1389 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1390 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1391 0 0 0 0.00 29,630 7,046,485,213 574,755 19.40
1392 0 0 0 0.00 3,550 1,415,502,516 57,035 16.07
1393 0 0 0 0.00 38,920 15,441,097,014 599,300 15.40
1394 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00