کد تعرفه

01022900

برگشت شرح تعرفه

سایر حیوانات از نوع گاو بجز مولد نژاد خالص

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 3,392,971 - 9,182,401 - 8,246,925 - 16,280,823 -
1385 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1386 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1387 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1388 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1389 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1390 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1391 5,295 463,428,000 37,800 7.14 23,670 232,155,360 18,936 0.80
1392 0 0 0 0.00 209,600 11,872,547,663 481,128 2.30
1393 2,367,176 174,606,481,392 6,392,852 2.70 8,013,655 414,302,430,551 15,780,759 1.97
1394 1,020,500 77,943,233,404 2,751,749 2.70 0 0 0 0.00
35 دقیقه پیش دنیای اقتصاد
35 دقیقه پیش دنیای اقتصاد
39 دقیقه پیش دنیای اقتصاد
47 دقیقه پیش آفتاب نیوز
1 ساعت پیش دنیای اقتصاد
2 ساعت پیش زومیت
2 ساعت پیش تابناک
4 ساعت پیش تابناک
5 ساعت پیش جهان اقتصاد
5 ساعت پیش جهان اقتصاد
6 ساعت پیش اخبار صنعت
6 ساعت پیش اخبار صنعت
6 ساعت پیش اخبار صنعت
7 ساعت پیش اقتصاد آنلاین
8 ساعت پیش الف
8 ساعت پیش صنعت نویس
9 ساعت پیش خردادنیوز
9 ساعت پیش ایسنا
10 ساعت پیش ایسنا
10 ساعت پیش فانوس نیوز