کد تعرفه

01022190

برگشت شرح تعرفه

سایر حیوانات مولد نژاد خاص از نوع گاو بجز گاو شیری

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 9,683,936 - 26,294,367 - 21,745,517 - 49,442,256 -
1385 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1386 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1387 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1388 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1389 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1390 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1391 55,640 4,329,854,000 249,500 4.48 41,977 12,410,579,984 899,686 21.43
1392 88,880 4,925,444,055 197,798 2.23 17,017,536 940,286,125,230 37,941,187 2.23
1393 3,456,830 248,844,742,484 9,412,710 2.72 4,587,964 271,392,180,161 10,419,102 2.27
1394 6,082,586 479,860,492,132 16,434,358 2.70 98,040 5,460,452,074 182,281 1.86
2 ساعت پیش جهان اقتصاد
2 ساعت پیش مهر
6 ساعت پیش ایرنا
7 ساعت پیش مهر
8 ساعت پیش ایسنا
8 ساعت پیش ایرنا
8 ساعت پیش ایرنا
8 ساعت پیش ایرنا
8 ساعت پیش پارس نیوز
9 ساعت پیش بنکر
9 ساعت پیش ایرنا
9 ساعت پیش فارس
9 ساعت پیش مهر
10 ساعت پیش تدبیر
10 ساعت پیش سرمایه‌داری
10 ساعت پیش عصراعتبار
11 ساعت پیش شاتانیوز
11 ساعت پیش شاتانیوز
11 ساعت پیش شاتانیوز
17 ساعت پیش باشگاه خبرنگاران