کد تعرفه

01062010

برگشت شرح تعرفه

خزندگان ا زجمله مارولاک پشت دریایی برا ی تحقیقات (پزشکی آزمایشگاهی و سرم سازی )

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 2,270 - 4,800 - 1,500 - 1,809 -
1385 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1386 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1387 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1388 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1389 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1390 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1391 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1392 0 0 0 0.00 1,500 44,814,357 1,809 1.21
1393 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1394 2,270 136,459,200 4,800 2.11 0 0 0 0.00