کد تعرفه

01042090

برگشت شرح تعرفه

بززنده به غیر از مولد نژاد

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 3,949,967 - 15,697,395 - 2,180 - 7,848 -
1385 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1386 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1387 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1388 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1389 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1390 169,230 6,990,346,502 643,741 3.80 0 0 0 0.00
1391 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1392 0 0 0 0.00 2,180 195,564,312 7,848 3.60
1393 220,094 24,213,195,744 883,384 4.01 0 0 0 0.00
1394 3,560,643 421,395,847,004 14,170,270 3.98 0 0 0 0.00
1 ساعت پیش دانشجو
4 ساعت پیش سرمایه‌داری
4 ساعت پیش ایسنا
5 ساعت پیش فردانیوز