کد تعرفه

01022110

برگشت شرح تعرفه

گاو شیری

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 593,246 - 2,970,817 - 16,810 - 668,287 -
1385 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1386 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1387 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1388 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1389 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1390 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1391 145,830 8,899,693,380 725,913 4.98 0 0 0 0.00
1392 48,740 6,676,840,700 268,758 5.51 0 0 0 0.00
1393 366,213 49,245,728,900 1,834,488 5.01 7,281 10,529,325,500 382,931 52.59
1394 32,463 4,064,237,400 141,658 4.36 9,529 8,576,858,900 285,356 29.95
1 ساعت پیش دانشجو
4 ساعت پیش سرمایه‌داری
4 ساعت پیش ایسنا
5 ساعت پیش فردانیوز