کد تعرفه

01042000

برگشت شرح تعرفه

حیوا نات زنده ا ز نوع بز

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 32,571,390 - 49,667,290 - 0 - 0 -
1385 294,820 4,274,861,580 465,929 1.58 0 0 0 0.00
1386 12,506,859 174,614,611,898 18,792,612 1.50 0 0 0 0.00
1387 13,561,513 202,479,778,934 21,099,105 1.56 0 0 0 0.00
1388 6,208,198 92,171,466,387 9,309,644 1.50 0 0 0 0.00
1389 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1390 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1391 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1392 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1393 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1394 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1 ساعت پیش صداوسیما
1 ساعت پیش ایرنا
1 ساعت پیش باشگاه خبرنگاران
2 ساعت پیش سلامت نیوز
2 ساعت پیش جهان اقتصاد
3 ساعت پیش دانشجو
3 ساعت پیش جهان اقتصاد
3 ساعت پیش جهان اقتصاد
4 ساعت پیش بنکر
4 ساعت پیش مهر
4 ساعت پیش باشگاه خبرنگاران
4 ساعت پیش باشگاه خبرنگاران
4 ساعت پیش بانکداری ایرانی
4 ساعت پیش اقتصاد آنلاین