کد تعرفه

01051900

برگشت شرح تعرفه

ا ردک ،غاز و مرغ شاخدا ر ،زنده به وزن 185 گرم و کمتر

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 6,568 - 52,400 - 2,000 - 75,406 -
1385 0 0 0 0.00 2,000 695,096,640 75,406 37.70
1386 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1387 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1388 6,568 521,661,600 52,400 7.98 0 0 0 0.00
1389 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1390 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1391 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1392 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1393 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1394 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00