کد تعرفه

01061910

برگشت شرح تعرفه

سگ و گربه معمولی

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 160 - 1,420 - 0 - 0 -
1385 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1386 50 9,873,680 1,060 21.20 0 0 0 0.00
1387 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1388 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1389 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1390 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1391 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1392 110 8,923,680 360 3.27 0 0 0 0.00
1393 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1394 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1 ساعت پیش دانشجو
4 ساعت پیش سرمایه‌داری
5 ساعت پیش ایسنا
5 ساعت پیش فردانیوز