کد تعرفه

01059420

برگشت شرح تعرفه

پولت مرغ تخم گذار

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 869,508 - 3,747,548 - 0 - 0 -
1385 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1386 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1387 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1388 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1389 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1390 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1391 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1392 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1393 385,158 54,699,731,290 2,032,521 5.28 0 0 0 0.00
1394 484,350 50,939,478,933 1,715,027 3.54 0 0 0 0.00
1 ساعت پیش دانشجو
4 ساعت پیش سرمایه‌داری
5 ساعت پیش ایسنا
5 ساعت پیش فردانیوز