کد تعرفه

01039100

برگشت شرح تعرفه

حیوا نات زنده ا ز نوع خوک به وزن کمتر ا ز 50 کیلوگرم (باستثنای مولد نژاد خاص ).

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 1,100 - 107,860 - 0 - 0 -
1385 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1386 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1387 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1388 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1389 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1390 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1391 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1392 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1393 1,100 2,681,943,061 107,860 98.05 0 0 0 0.00
1394 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00