کد تعرفه

01029000

برگشت شرح تعرفه

سایر حیوانات زنده غیر از گاو و بوفالو بجز مولد نژاد خالص

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 186,825 - 594,081 - 0 - 0 -
1385 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1386 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1387 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1388 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1389 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1390 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1391 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1392 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1393 147,845 11,027,048,958 399,181 2.70 0 0 0 0.00
1394 38,980 5,516,644,500 194,900 5.00 0 0 0 0.00