نام واحد : شکراله صبوری

نام محصول : سنگ بری

 • سریال مجوز : 3700199
 • شماره مجوز : 8057
 • تاریخ مجوز : 25/09/1365
 • کد محصول : 26961110
 • شرح محصول : انواع سنگبری وسنگکوبی
 • ظرفیت : 10,800 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : 26
 • گروه 4 رقمی : 2696
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%