نام واحد : نوردوقطعات فلزی ساوه

نام محصول : چهارچوب فلزی

 • سریال مجوز : 3103660
 • شماره مجوز : 9590
 • تاریخ مجوز : 31/02/1376
 • کد محصول : 28111163
 • شرح محصول : چهارچوب فلزی
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : 28
 • گروه 4 رقمی : 2811
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%