نام واحد : رنگین پردازش

نام محصول : پروفیل الومینیومی

 • سریال مجوز : 3104234
 • شماره مجوز : 16470
 • تاریخ مجوز : 30/01/1377
 • کد محصول : 27201451
 • شرح محصول : پروفیل الومینیومی
 • ظرفیت : 700 تن
 • گروه 2 رقمی : 27
 • گروه 4 رقمی : 2720
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%