نام واحد : پیج کوبان

نام محصول : انواع پیچ

 • سریال مجوز : 3012626
 • شماره مجوز : 14460
 • تاریخ مجوز : 11/10/1380
 • کد محصول : 28991112
 • شرح محصول : انواع پیچ
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 28
 • گروه 4 رقمی : 2899
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%