نام واحد : خودروآزماسنجش

نام محصول : طراحی مونتاژدستگاه تنظیم مو

 • سریال مجوز : 1760694
 • شماره مجوز : 20161
 • تاریخ مجوز : 19/01/1380
 • کد محصول : 29121145
 • شرح محصول : پمپ تنظیم سوخت
 • ظرفیت : 36 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : 29
 • گروه 4 رقمی : 2912
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%