نام واحد : نوین گسترده ارتفاع

نام محصول : طراحی مونتاژالکتروموتورگیربکس

 • سریال مجوز : 1760780
 • شماره مجوز : 21267
 • تاریخ مجوز : 08/02/1380
 • کد محصول : 29151112
 • شرح محصول : اسانسور حمل انسان
 • ظرفیت : 100 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : 29
 • گروه 4 رقمی : 2915
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%