نام واحد : رمضان رضائی

نام محصول : پرس ضربه ای

 • سریال مجوز : 1761067
 • شماره مجوز : 2376
 • تاریخ مجوز : 12/12/1369
 • کد محصول : 29221681
 • شرح محصول : پرسهای فشارکاری ضربه ای
 • ظرفیت : 160 تن
 • گروه 2 رقمی : 29
 • گروه 4 رقمی : 2922
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%