نام واحد : محرم و عبدالله آبداری

نام محصول : طراحی مونتاژسیستمهای برودتی سی

 • سریال مجوز : 1761447
 • شماره مجوز : 30256
 • تاریخ مجوز : 11/07/1380
 • کد محصول : 29191242
 • شرح محصول : سردخانه متحرک
 • ظرفیت : 80 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : 29
 • گروه 4 رقمی : 2919
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%