نام واحد : یحیی طباطبائی فخار

نام محصول : طلق بادگیرموتورسیکلت

 • سریال مجوز : 1701503
 • شماره مجوز : 14903
 • تاریخ مجوز : 17/11/1358
 • کد محصول : 35911431
 • شرح محصول : طلق موتورسیکلت
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرتجهیزات حمل ونقل(35)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع موتورسیکلت(3591)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%