نام واحد : حسین نیک نام

نام محصول : فرغون

 • سریال مجوز : 1701991
 • شماره مجوز : 46157
 • تاریخ مجوز : 16/10/1363
 • کد محصول : 35991111
 • شرح محصول : فرغون
 • ظرفیت : 16,357 عدد
 • گروه 2 رقمی : سایرتجهیزات حمل ونقل(35)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایروسائل حمل ونقل طبقه بندی نشده درجای دیگر(3599)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%