نام واحد : علی رستم بیک اصغرگیاهی وعبداله ومحمدتقی وروح اله دهقانی

نام محصول : دوچرخه بزرگسال

 • سریال مجوز : 1702400
 • شماره مجوز : 15855
 • تاریخ مجوز : 18/05/1360
 • کد محصول : 35921111
 • شرح محصول : دوچرخه و سه چرخه و ماشین ا
 • ظرفیت : 9,600 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : سایرتجهیزات حمل ونقل(35)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع دوچرخه وچرخ معلولین ویلچر(3592)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%