نام واحد : قطعات فلزی ایران

نام محصول : چرخ فرغون

 • سریال مجوز : 1702477
 • شماره مجوز : 5028
 • تاریخ مجوز : 30/08/1355
 • کد محصول : 35991113
 • شرح محصول : چرخ فرغون
 • ظرفیت : 350,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : سایرتجهیزات حمل ونقل(35)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایروسائل حمل ونقل طبقه بندی نشده درجای دیگر(3599)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%