نام واحد : ستارابومعاش زاده

نام محصول : سپروترکیبی دوپشتی موتورسیکلت

 • سریال مجوز : 1713192
 • شماره مجوز : 51733
 • تاریخ مجوز : 15/02/1377
 • کد محصول : 35911317
 • شرح محصول : انواع سپروترکبندوحفاظ وپشتی م
 • ظرفیت : 33 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرتجهیزات حمل ونقل(35)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع موتورسیکلت(3591)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%